25/05/2023

      Respublikamizda 2023-yilning yanvar-aprel oyida yangi tashkil etilgan kichik tadbirkorlik subyektlari soni 30 196 tani (fermer va dehqon xo‘jaliklarisiz) tashkil etgan bo‘lib, ular iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha quyidagicha taqsimlangan:

      savdo sohasida – 11 360 ta

      sanoat sohasida – 5 178 ta

      qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi sohasida – 3 794 ta

      yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar sohasida – 1 879 ta

      qurilish sohasida – 665 ta

      tashish va saqlash sohasida – 1 498 ta

      axborot va aloqa sohasida – 1 045 ta

      sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatish sohasida – 482 ta

      boshqa sohalarda – 3 295 tani tashkil etgan.